ARCHIEF materiaal mbt de eerste opzet van DIN  vanaf september 2021 tot dat het vorig bestuur werd ontbonden.

 

Het voorgaande bestuur van het Diaspora Instituut Nederland werd gevormd door: 

 Kathleen Ferrier, voorzitter

 John Brewster, ondervoorzitter tevens penningmeester

 Harriëtte Mingoen, secretaris

 Pranobe Oemrawsingh

Jason Watkin

Roy Ashruf, bestuurssecretaris

 

Naast het Bestuur van DIN, sorteert er een Raad van Advies. De Raad van advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur op strategisch en tactisch niveau aangaande de gestelde doelen van het DIN. 

 

De Raad van Advies:

Hugo Fernandes Mendes

Dowlatram Ramlal

Radjinderpersad Bhoendie

 

Het collegiale bestuur van DIN had op verscheidene gebieden baanbrekend werk verricht als uitvloeisel van de individuele expertisen die zij hebben. Het bestuur was als collectiviteit in staat om de brug met het moederland op een effectieve en efficiënte manier te slaan, in te bedden, verstevigen en te garanderen, waarbij behoorlijk bestuur het credo is zowel in woord als in daad.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Besluit en dank bestuur DIN

Publicatiedatum: 22 augustus 2022

 

 

Evaluatie 2021 en verder in 2022

Publicatiedatum: 26 maart 2022

 

 

Geschiedenis

Op 11 september 2021, werd in Ons Suriname, Amsterdam het Diaspora Instituut Nederland gelanceerd door President Santokhi, tijdens zijn werkbezoek aan Nederland.

Hiermee gaf hij vorm aan een belangrijke verkiezingsbelofte: we gaan Suriname opbouwen met 1 miljoen Surinamers!

 

Die lancering was het sluitstuk van een proces dat al eerder begon. De Minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin had eerder een viertal mensen, Ram Ramlal, Hugo Fernandes Mendes, Robby Bhoendie en Kathleen Ferrier, gevraagd een advies te schrijven, over hoe de kennis en kunde van Surinaamse diaspora in Nederland met 350.000 mensen, de grootste Surinaamse diaspora groep, het best ingezet kon worden om de vraag vanuit Suriname het meest effectief te kunnen beantwoorden. (Zie voor het advies, elders op deze website).

Een van de adviezen is het oprichten van een stichting, op afstand van de politiek, met een onafhankelijk bestuur.

Dat is DIN geworden, waarvan de onbezoldigde bestuursleden zijn Kathleen Ferrier (voorzitter), John Brewster (vice voorzitter), Hariëtte Mingoen (secretaris), Jason Watkin (lid), Pranobe Oemrawsing (lid), Roy Ashruf (ambtelijk ondersteuner).

De Raad van Advies bestaat uit Daulatram Ramlal, Hugo Fernandes Mendes en Robby Bhoendie.

Sinds de lancering hebben we niet stilgezeten.

 

Werk tot nu toe

De afgelopen maanden hebben we besteed aan het organiseren en structureren van onze werkzaamheden. Het resultaat daarvan ziet u op deze website. Het werk is georganiseerd in domeinen zoals  onze counterpart in Suriname, DIS, Diaspora Instituut Suriname, ze gedefinieerd had. Dat kan de samenwerking en aansluiting op de vraag vanuit Suriname bevorderen. De domeinen zijn op hun beurt weer gelieerd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, Sustainable Development Goals, SDG’s,  die door de Verenigde Naties zijn bepaald. Deze doelen, die inzetten op duurzame ontwikkeling, zijn leidend voor het Surinaamse beleid  dat is neergelegd  in het “Meerjaren Ontwikkelingsplan” dat op 30 December (PM) door de Staten in Suriname is geaccordeerd.

 

Concrete acties

1-  Met veel dank aan de eveneens vrijwillige inzet van de heer Ranjan Akloe is deze website in de lucht gegaan.

2-  Sinds onze oprichting hebben we bij tal van gelegenheden bekendheid gegeven aan ons werk en doelstellingen, zoals bij Kenniskring Nederland - Suriname, verschillende bijeenkomsten in het land en via zoomsessies met Suriname.

3-  We zoeken zoveel mogelijk synergie met andere organisaties.

Zo hebben we gesprekken gevoerd met de voorzitter van het DiasporaFonds & -Kapitaal, de heer Robby Makka, om duidelijk te definiëren wat onze onderscheidende verantwoordelijkheden zijn en waar we kunnen samenwerken. Het Fonds stelt financiële middelen beschikbaar, wij zetten in op kennis en kunde vanuit de diaspora. Ook hebben we aan tafel gezeten met internationale organisaties, zoals het IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie, die veel ervaring heeft met het structureel inzetten van diaspora onder meer voor versterking van capaciteit in landen van herkomst. Ook zijn gesprekken met de VNG gaande, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. DIN wordt ook benaderd vanuit verschillende kennisinstellingen om mogelijkheden met counterparts in Suriname na te gaan en te bevorderen.

Voor meer informatie: houd deze website in de gaten.

 

4- We zijn van start gegaan met concrete projectvoorstellen. Ons doel is uiteindelijk de productiviteit in Suriname te bevorderen zodat er onder andere werkgelegenheid ontstaat.

We zijn bezig met het uitwerken van een plan om met name kleine ondernemers in

Suriname te steunen door middel van een innovatief plan waarbij vanuit de diaspora

Surinaamse producten worden gekocht om een deel van de postpakketten uit

Nederland te vervangen, te hernieuwen, innoveren en vooral naar een veel grotere schaal tillen.

Tot zover zijn de ontwikkelingen veelbelovend, uiteraard zullen we via de website en media meer bekend geven zodra de tijd daarvoor rijp is.

In nauw overleg met de kwartiermakers DIS, zijn we op zoek naar mogelijkheden om de capaciteit in Suriname, ook op institutioneel niveau te versterken. Ook daarvoor liggen er inmiddels concrete plannen en projectvoorstellen die we hopelijk spoedig met DIS nader zullen kunnen bespreken en implementeren.

Voor meer informatie: houd deze website in de gaten.

 

5- In december jl. hebben we Ronde Tafel Gesprekken gehouden. Langs de lijnen van de domeinen hielden we sessies over Technologie, Institutionele samenwerking, Mijnbouw, Agro-Industrie, Maatschappijopbouw en Medische samenwerking.

De uitkomsten van de Ronde Tafel gespreken zijn positief. Belangrijk doel was het versterken van de synergie tussen verschillende groepen en personen die zich met bepaalde onderwerpen bezighouden (niet het wiel iedere keer opnieuw uitvinden).  Dat is goed gelukt.  Er vond over het algemeen een bruisende uitwisseling van ideeën plaats. Afspraken voor nadere afstemming zijn onderling gemaakt en DIN er werd gevraagd om verdiepingsgesprekken, die voor medio januari ingepland zijn.

DIN is voornemens in februari of maart een bijeenkomst te organiseren waarbij in ieder geval alle deelnemers, waarbij uiteraard ook anderen vanuit de Diaspora gemeenschap van harte welkom zullen zijn.

Voor meer informatie: houd deze website in de gaten. 

 

(Nabije) Toekomst

Suriname staat voor grote uitdagingen. Veel is er de afgelopen jaren verloren gegaan, wat niet eenvoudig terug gewonnen kan worden. Dat betreft een legen staatskas, maar ook wat (institutionele) capaciteit betreft, is er veel werk aan de winkel. Zeker nu met de financiële toezeggingen van het IMF, Internationaal Monetair Fonds, er ook van Suriname het nodige geëist zal wordt. Bijvoorbeeld, per direct structurele veranderingen, aanpak armoedebestrijding, sanering overheidsapparaat, bevordering productiviteit en het creëren van werkgelegenheid. Er is geen tijd te verliezen.

Als DIN staan we klaar om met onze counterpart DIS scherpe vragen te formuleren, zodat we met snel toepasbare antwoorden op de vraag kunnen komen.

Het gaat om kennis en kunde en ook om de inzet van mensen.

 

Maar alles begint met wederzijds vertrouwen en duidelijke, goede afspraken over de samenwerking op verschillende niveaus.

De afgelopen maanden is daartoe een stevige basis gelegd.

 

DIN is klaar voor een jaar van actie!

Voorlichting DIN

 

 

                                                            

Vervolg Rondetafelgesprekken 

Publicatiedatum: 24 december 2021

Inschrijf DIN Gesprek
Afbeelding – 755,0 KB 469 downloads

Participatie DIN aan de Kenniskringavond te Den Haag

Publicatie datum 9 oktober 2021

 

Op dinsdag 5 oktober 2021 heeft Kathleen Ferrier, voorzitter van het bestuur van het Diaspora Instituut Nederland, geparticipeerd aan de Kenniskring meeting met als thema “Bouwstenen voor een betere Suriname II”.

Kathleen Ferrier benoemde dat sinds de proclamatie van DIN op 11 september 2021 door President Santokhi te Amsterdam, er tal van correspondentie, adviezen en voorstellen van projecten zijn binnen gekomen. Ferrier benadrukte dat hieruit blijkt hoezeer men graag betrokken wil zijn bij de verdere ontwikkeling van Suriname. DIN is nu bezig te werken aan de interne organisatie en een plan van aanpak. Tevens werkt DIN aan de uitwerking van een pilotproject: het sturen van pakketten, maar dan op een manier dat productie en werkgelegenheid in Suriname bevordert. Ook de samenwerking met het DIS, Diaspora Instituut Suriname wordt verder uitgewerkt en men streeft ernaar per 1 november a.s. operationeel te zijn. Daarbij is de betrokkenheid van de Diaspora, zoals bijeenkomen bij deze gelegenheid, van essentieel belang.

 

De andere gastsprekers waren Rajendre Khargi, ambassadeur van de Republiek Suriname en Mark Paauwe, ICT specialist, met project voorstellen voor Suriname. De master of ceremonie Bharti Girjasing heeft de avond voortreffelijk geleidt.

De ambassadeur gaf een beschouwing van het recente werkbezoek van President Santokhi aan Nederland en hoe er verder invulling gegeven kan worden aan de hernieuwde bilaterale relatie tussen Nederland en Suriname.

Mark Paauwe gaf een presentatie met als titel Empowering People with Knowledge. Hij somde tal van voorstellen op en gaf voorbeelden van hoe er extra boost kan worden gegeven aan het ondernemersklimaat tussen Nederland en Suriname.

Na de inleidingen konden enkele participanten vanuit de zaal vragen stellen wat de discussie levendig maakte. De avond werd afgesloten met  een dankwoord van gastheer Hemant Lachman, die tevens de vice-voorzitter is van Stichting Kenniskring Nederland -Suriname (KK) en tenslotte  door de voorzitter van voormeld stichting Robby Makka.

Kenniskring Suriname, met name Bhagwan Gangaram Panday  en zijn team, waaronder Arnold Dwarka mag tevreden terugblikken op deze bijzondere Kenniskringavond waarbij de Kenniskring netwerken uit Suriname en Nederland een betere samenwerking zijn begonnen.

Dit is tevens een bewijs hoe organisaties uit beide landen samen een brug kunnen slaan.

DIS en DIN juichen dit soort activiteiten van harte toe.

 

Het geheel was live te volgen via YouTube en TV ABC in Suriname. Klik op onderstaande balk:

DIN is op 11 september 2021 geproclameerd door President Santokhi te Amsterdam.

Een foto-impressie werd vastgelegd door Ranjan Akloe. Klik op onderstaande balk:

Video reportage proclamatie DIN, 11 september 2021 te Amsterdam:

Plan van aanpak & werkindeling voor DIN

Publicatie datum 2 november 2021

 

De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Suriname. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde  inbreng van organisaties en individuen.

 

Evaluatie 2021 en verder in 2022

Publicatiedatum: 26 maart 2022

 

 

Geschiedenis

Op 11 september 2021, werd in Ons Suriname, Amsterdam het Diaspora Instituut Nederland gelanceerd door President Santokhi, tijdens zijn werkbezoek aan Nederland.

Hiermee gaf hij vorm aan een belangrijke verkiezingsbelofte: we gaan Suriname opbouwen met 1 miljoen Surinamers!

 

Die lancering was het sluitstuk van een proces dat al eerder begon. De Minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin had eerder een viertal mensen, Ram Ramlal, Hugo Fernandes Mendes, Robby Bhoendie en Kathleen Ferrier, gevraagd een advies te schrijven, over hoe de kennis en kunde van Surinaamse diaspora in Nederland met 350.000 mensen, de grootste Surinaamse diaspora groep, het best ingezet kon worden om de vraag vanuit Suriname het meest effectief te kunnen beantwoorden. (Zie voor het advies, elders op deze website).

Een van de adviezen is het oprichten van een stichting, op afstand van de politiek, met een onafhankelijk bestuur.

Dat is DIN geworden, waarvan de onbezoldigde bestuursleden zijn Kathleen Ferrier (voorzitter), John Brewster (vice voorzitter), Hariëtte Mingoen (secretaris), Jason Watkin (lid), Pranobe Oemrawsing (lid), Roy Ashruf (ambtelijk ondersteuner).

De Raad van Advies bestaat uit Daulatram Ramlal, Hugo Fernandes Mendes en Robby Bhoendie.

Sinds de lancering hebben we niet stilgezeten.

 

Werk tot nu toe

De afgelopen maanden hebben we besteed aan het organiseren en structureren van onze werkzaamheden. Het resultaat daarvan ziet u op deze website. Het werk is georganiseerd in domeinen zoals  onze counterpart in Suriname, DIS, Diaspora Instituut Suriname, ze gedefinieerd had. Dat kan de samenwerking en aansluiting op de vraag vanuit Suriname bevorderen. De domeinen zijn op hun beurt weer gelieerd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, Sustainable Development Goals, SDG’s,  die door de Verenigde Naties zijn bepaald. Deze doelen, die inzetten op duurzame ontwikkeling, zijn leidend voor het Surinaamse beleid  dat is neergelegd  in het “Meerjaren Ontwikkelingsplan” dat op 30 December (PM) door de Staten in Suriname is geaccordeerd.

 

Concrete acties

1-  Met veel dank aan de eveneens vrijwillige inzet van de heer Ranjan Akloe is deze website in de lucht gegaan.

2-  Sinds onze oprichting hebben we bij tal van gelegenheden bekendheid gegeven aan ons werk en doelstellingen, zoals bij Kenniskring Nederland - Suriname, verschillende bijeenkomsten in het land en via zoomsessies met Suriname.

3-  We zoeken zoveel mogelijk synergie met andere organisaties.

Zo hebben we gesprekken gevoerd met de voorzitter van het DiasporaFonds & -Kapitaal, de heer Robby Makka, om duidelijk te definiëren wat onze onderscheidende verantwoordelijkheden zijn en waar we kunnen samenwerken. Het Fonds stelt financiële middelen beschikbaar, wij zetten in op kennis en kunde vanuit de diaspora. Ook hebben we aan tafel gezeten met internationale organisaties, zoals het IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie, die veel ervaring heeft met het structureel inzetten van diaspora onder meer voor versterking van capaciteit in landen van herkomst. Ook zijn gesprekken met de VNG gaande, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. DIN wordt ook benaderd vanuit verschillende kennisinstellingen om mogelijkheden met counterparts in Suriname na te gaan en te bevorderen.

Voor meer informatie: houd deze website in de gaten.

 

4- We zijn van start gegaan met concrete projectvoorstellen. Ons doel is uiteindelijk de productiviteit in Suriname te bevorderen zodat er onder andere werkgelegenheid ontstaat.

We zijn bezig met het uitwerken van een plan om met name kleine ondernemers in

Suriname te steunen door middel van een innovatief plan waarbij vanuit de diaspora

Surinaamse producten worden gekocht om een deel van de postpakketten uit

Nederland te vervangen, te hernieuwen, innoveren en vooral naar een veel grotere schaal tillen.

Tot zover zijn de ontwikkelingen veelbelovend, uiteraard zullen we via de website en media meer bekend geven zodra de tijd daarvoor rijp is.

In nauw overleg met de kwartiermakers DIS, zijn we op zoek naar mogelijkheden om de capaciteit in Suriname, ook op institutioneel niveau te versterken. Ook daarvoor liggen er inmiddels concrete plannen en projectvoorstellen die we hopelijk spoedig met DIS nader zullen kunnen bespreken en implementeren.

Voor meer informatie: houd deze website in de gaten.

 

5- In december jl. hebben we Ronde Tafel Gesprekken gehouden. Langs de lijnen van de domeinen hielden we sessies over Technologie, Institutionele samenwerking, Mijnbouw, Agro-Industrie, Maatschappijopbouw en Medische samenwerking.

De uitkomsten van de Ronde Tafel gespreken zijn positief. Belangrijk doel was het versterken van de synergie tussen verschillende groepen en personen die zich met bepaalde onderwerpen bezighouden (niet het wiel iedere keer opnieuw uitvinden).  Dat is goed gelukt.  Er vond over het algemeen een bruisende uitwisseling van ideeën plaats. Afspraken voor nadere afstemming zijn onderling gemaakt en DIN er werd gevraagd om verdiepingsgesprekken, die voor medio januari ingepland zijn.

DIN is voornemens in februari of maart een bijeenkomst te organiseren waarbij in ieder geval alle deelnemers, waarbij uiteraard ook anderen vanuit de Diaspora gemeenschap van harte welkom zullen zijn.

Voor meer informatie: houd deze website in de gaten. 

 

(Nabije) Toekomst

Suriname staat voor grote uitdagingen. Veel is er de afgelopen jaren verloren gegaan, wat niet eenvoudig terug gewonnen kan worden. Dat betreft een legen staatskas, maar ook wat (institutionele) capaciteit betreft, is er veel werk aan de winkel. Zeker nu met de financiële toezeggingen van het IMF, Internationaal Monetair Fonds, er ook van Suriname het nodige geëist zal wordt. Bijvoorbeeld, per direct structurele veranderingen, aanpak armoedebestrijding, sanering overheidsapparaat, bevordering productiviteit en het creëren van werkgelegenheid. Er is geen tijd te verliezen.

Als DIN staan we klaar om met onze counterpart DIS scherpe vragen te formuleren, zodat we met snel toepasbare antwoorden op de vraag kunnen komen.

Het gaat om kennis en kunde en ook om de inzet van mensen.

 

Maar alles begint met wederzijds vertrouwen en duidelijke, goede afspraken over de samenwerking op verschillende niveaus.

De afgelopen maanden is daartoe een stevige basis gelegd.

 

DIN is klaar voor een jaar van actie!

Voorlichting DIN

 

                                                            

Een video-impressie van de  proclamatie van DIN te Amsterdam.

Video door Robby Dihal

DIN is op 11 september 2021 geproclameerd door President Santokhi te Amsterdam.

Een foto-impressie van die bijzondere dag.

Foto's door Ranjan Akloe

DIN heeft op 5 oktober 2021 geparticipeerd aan de Kenniskringavond te Den Haag.

Een foto-impressie van de Kenniskringavond.

Foto's door Ranjan Akloe