Wi Na Wan 2.0 moet resulteren in diasporabeleid met actieplannen

17 februari 2024

Bron: SUN Suriname News en CDS

De overheid werkt voortdurend aan het betrekken van de diaspora bij de sociale en economische ontwikkeling van ons land. Op 16 februari is in de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) het Diaspora Seminar "Wi Na Wan 2.0" georganiseerd. Het seminar is een initiatief van het Diaspora Instituut Suriname (DIS), het Diaspora Instituut Nederland (DIN), en de TABTO Group NV. DIS-directeur Marciano Armaketo heeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname opgemerkt dat door middel van interactieve sessies de gedachtegangen van het eerste seminar zijn uitgewerkt in concrete actieplannen. “Het is belangrijk dat relevante actoren in de gelegenheid worden gesteld om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een visie en strategische roadmap voor het diasporabeleid van Suriname, ”aldus de directeur.

De tien bouwstenen die na het eerste seminar in augustus 2023 waren aangedragen, zijn diepgaander besproken. De DIS-directeur zegt dat er progressie wordt gemaakt, maar er is nog veel werk te doen. “Door gezamenlijk te werken kunnen we de impact van onze inspanningen vergroten en daadwerkelijke veranderingen op gang brengen. Het seminar heeft zowel de Surinaamse gemeenschap als de diaspora de mogelijkheid gegeven om inzichten en ervaringen uit te wisselen over de verdere ontwikkeling van Suriname.” Hij accentueert dat elke Surinamer in hart en nieren, waar die zich ook ter wereld bevindt, een actieve bijdrage kan leveren om het land naar verdere hoogten te tillen. Ook BIBIS-minister Albert Ramdin is dezelfde mening toegedaan. De bewindsman praat over een succesvol seminar waaraan een sterk team van diaspora en Surinaamse prominenten hebben geparticipeerd. “De inzichten en adviezen zullen we als ministerie zeer serieus nemen.” Hij laat doorschemeren dat dagelijks Surinamers die overal ter wereld wonen interesse tonen om de ontwikkeling te ondersteunen.

Het Diaspora Engagement Project heeft geleid tot de samenstelling van een diasporabeleids- en vijfjaren actieplan. Het is een samenwerking tussen het DIS en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De IOM is voorstander van een evidence-based beleid voor diasporabetrokkenheid. Volgens de organisatie kan de diaspora een cruciale bron van steun zijn voor humanitaire inspanningen, onder meer via fondsenwervingstactieken, vrijwilligerswerk en belangenbehartigingscampagnes in hun land van verblijf. DIN-voorzitter John Brewster merkt op dat er na het seminar een concreet plan moet worden uitgerold dat binnen drie maanden uitvoerbaar moet zijn. “We zijn eigenlijk 50 jaar te laat. Sinds de onafhankelijkheid hebben we niet serieus nagedacht over wat we met onze broeders en zusters die niet in Suriname wonen, gaan doen.” Hij is enorm blij dat de regering Santokhi het diasporabeleid heeft opgepakt. (CDS)


De essentie van de Diaspora Seminar 2.0 Wi Na Wan te Paramaribo op 16 februari 2024

17 feb 2024Wi Na Wan SEMINAR 2.0 op vrijdag 16 februari

25 Jan 2024

 

 

Het  seminar van 21 december 2023 vindt  plaats op vrijdag 16 februari 2024.

Zie flyer hier boven.

Blijf de nieuwsberichten volgen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.diaspora.tabtogroup.com


Email: secdi.mofa@diaspora.sr


Registratie is verplicht.

Zie het programma hieronder:


DIASPORA ENGAGEMENT POLICY FOR SURINAME:
Developing a step-by-step approach to implementation


Waardering voor inzet personen uit diaspora

21 december 2023

Ruim negentig personen hebben tegen het einde van het jaar een presidentiële onderscheiding gekregen. Personen worden voorgedragen door organisaties. Een commissie toetst en beoordeeld de voordracht. De President van de Republiek Suriname neemt het uiteindelijke besluit aan welke persoon een onderscheiding wordt toegekend. Er zijn verschillende gradaties in de onderscheiding. De hoogte van de onderscheiding wordt bepaald aan de hand van de verdiensten van de persoon. Voor meer informatie wordt verwezen naar Surinaamse ereonderscheiding (gov.sr).

Dit jaar is wederom een aantal personen in de diaspora onderscheiden. Afgelopen week viel de eer aan Julian de Wit. Op 19 december jl. heeft de Surinaamse ambassadeur in Nederland, de heer Rajendre Khargi, enkele andere personen uit de diaspora de versierselen overhandigd. Het gaat om Chietra Bahora, Edwin Smid, Vijay Gangadin en Hemant Lachman. Deze personen heeft Stichting Satya Dharma uit Hoogvliet voorgedragen. 

Chietra Bahora is onderscheiden tot Ridder in de Ereorde van de Gele Ster. Zij is daarmee gewaardeerd voor haar inzet als oprichter van Chitsana foundation waarmee zij al een aantal jaren werkt aan fundraising voor scholen, kindertehuizen en verzorgingstehuizen. Met haar Stichting werkt zij per district met inzet van vrijwilligers om de kwaliteit van deze voorzieningen te verbeteren. Zij is werkzaam als directiesecretaresse bij een internationaal belastingadvies- en advocatenkantoor en benut haar netwerk actief om te werken aan een toekomstperspectief voor kansarme jongeren en andere hulpbehoevenden. Met enige regelmaat reist zij naar Suriname om te beoordelen of de projecten van haat Stichting volgens plan worden uitgevoerd.

Edwin Smid, voormalig Stadsdeelvoorzitter van Hoogvliet, is onderscheiden als Ridder in de Ereorde van de Palm Civiel. Hij heeft zich altijd sterk gemaakt voor de belangen van de Surinaamse gemeenschap in de Gemeenteraad. Daarnaast heeft hij zich als Ceremoniële voorzitter van Satya Dharma ingezet voor deelname van de Surinaamse gemeenschap aan de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. Voorts heeft hij zich met veel energie ingezet om vrijwilligers uit de Surinaamse gemeenschap te waarderen met een SuRo-speld, de Erasmusspeld of met een koninklijke onderscheiding.

Vijay Gangadin heeft de Eremedaille in Goud verbonden aan de Ereorde van de Palm ontvangen. Met zijn inzet als voorzitter van Stichting Apna is het gelukt om het Holi- en Divalifeest onderdeel te maken van het cultureel erfgoed in Rotterdam. Verder zet hij zich al jaren in om kennisuitwisseling tussen de diaspora en Suriname te bevorderen en zorgt hij voor coaching van jongeren. Zijn inzet voor de Rotterdamse samenleving en de diasporagemeenschap is begin 2023 gewaardeerd met een koninklijke onderscheiding.

Hemant Lachman heeft de Eremedaille in Goud verbonden aan de Ereorde van de Palm gekregen. Hij is medeoprichter van Kenniskring Suriname Nederland en levert al sinds 2011 een bijdrage om de diaspora te verbinden met Suriname. Onlangs heeft hij een bijeenkomst gefaciliteerd van Kenniskring Suriname Nederland, Kenniskring Suriname en het Diaspora Instituut Nederland. Hij is bestuurslid van de Stichting Vrienden van Nickerie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor fundraising om kansarme kinderen, ouderen en mensen met een beperking in het district Nickerie te ondersteunen. Lachman vervult ook de functie van voorzitter van de Haagse afdeling van VHP-Nederland. In die rol heeft hij diverse bijeenkomsten met politieke vertegenwoordigers uit Suriname gefaciliteerd. Als directeur van het Milan Summer Festival heeft Cultuur zijn speciale aandacht. Zo heeft hij aan de wieg gestaan om voor het eerst de Surinaamse toneelgroep “Rahemal Buiten” met haar maatschappijkritische toneelstukken naar Nederland te halen voor opvoeringen in verschillende steden. In Den Haag heeft hij als voorzitter van de bouwcommissie gewerkt aan de realisatie van de Dew Mandir die een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie vervult voor een substantieel deel van de hindostaanse gemeenschap. Met het jaarlijkse Milan Summer Festival hij er mede toe bijgedragen dat de Surinaamse (culinaire) cultuur voor een breed –zowel nationaal als internationaal – publiek toegankelijk is geworden. Voor zijn inzet voor de Haags-Surinaamse gemeenschap heeft Hemant Lachman op 24 november jl. de Haagse Stadspenning gekregen van het college van Burgemeester & Wethouders. De Stadspenning Den Haag is een bronzen legpenning die wordt uitgereikt aan personen die 25 jaar of langer bestuurlijk actief zijn, danwel zich als vrijwilliger heeft ingezet voor de samenleving.

Felicitaties aan alle personen uit de diaspora voor de onbaatzuchtige inzet voor de Surinaamse samenleving. Hopelijk zorgt de onderscheiding voor een katalysatorfunctie zodat meer ondersteuningsprojecten worden geïnitieerd.

Stanley Ramkhelawan (namens St. Satya Dharma)


Diaspora Seminar 2.0 vanwege grote interesse verschoven

19 december 2023

 

Het Nationaal Diaspora Seminar ­Wi Na Wan 2.0 is verschoven. De grootse bijeenkomst was voorzien voor donderdag 21 december aanstaande, maar vindt nu plaats op vrijdag 16 februari 2024. Zo deelt de organisatie, bestaande uit TABTO Group NV, het Diaspora Instituut Suriname (DIS) en het Diaspora Instituut Nederland (DIN), mee. Er blijkt grote interesse te bestaan voor deelname aan het evenement, dat ondersteund wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

De reden van verschuiving is gelegen in het feit dat meerdere groepen aan de organisatie een verzoek hebben gedaan voor deelname en aangegeven hebben dat zij zich daarop wensen voor te bereiden. Brigitte Wong Tham Soeng, directeur van de TABTO Group N.V., zegt dat het ook de bedoeling is om zoveel mogelijk de bijdrage van een ieder mee te nemen in het traject tot het formuleren van een gedegen en breedgedragen Diaspora Engagement Policy. Daartoe zullen de bouwstenen, die na het eerste seminar in augustus waren aangedragen, diepgaander besproken worden om tot concrete actieplannen te komen.

 

Bron: Sun.sr


Uiteenzetting  voortgang scholenproject

18 december 2023

 

Heden heeft de directeur van het Diaspora Instituut Suriname, dhr. Marciano Edgar Armaketo, een bezoek gebracht aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Z.E. Prof. Dr. Henry Ori. De directeur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een power point presentatie te houdenover de stand van zaken van het project “Adoptie scholen in Suriname’’, dat door het Diaspora Instituut Nederland (DIN) is geïnitieerd en i.s.m. de Ministeries van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Openbare Werken (OW) en OWC wordt uitgevoerd. De presentatie voor de Minister geschiedde middels foto ́s, waarbij een uiteenzetting werd gegeven over de voortgang van de drie fasen van eerdergenoemd project, te weten:  1. Het opknappen van de fysieke leeromgeving van de scholen ;2. De renovatie van de schoolgebouwen; 3. Het verzorgen van professionele trainingen voor de leerkrachten in het kader van het upgraden van het curriculum aan de eisen van de 21ste eeuw.

 

Het resultaat is dat thans drie (3) scholen al een volledige schoonmaakbeurt hebben gekregen, terwijl de schoolborden en tafelbladen op Mulo Wageningen momenteel vervangen worden. De werkactiviteiten t.b.v. de geselecteerde scholen in deze pilot fase gaat voort. Met het oog hierop zal in januari 2024 een zoommeeting plaatsvinden tussen beide instituten, de DIN–vertegenwoordigers voor de scholen en de schooldirecteuren. Ook zal er een evaluatie plaatsvinden met het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer van het Ministerie van Openbare Werken, ove rde continuering en het duurzaam onderhoud van de fysieke leeromgeving van de tien geselecteerde scholen in Suriname. Verder dient er vermelding dat elke geselecteerde school een DIN-vertegenwoordiger heeft, én ligt het in de bedoeling om elke school in Suriname met een school in Nederland te koppelen. De bijdrage van de diaspora gemeenschap wordt zoveel mogelijk voor dit pilot project verwacht.

Aanwezig bij de presentatie waren functionarissen van het Diaspora Instituut Suriname (Ministerie Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking - BIBIS) en van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC).

 

Bron : Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur - Minowc 


DIN terugblik en vooruitzicht 2024 !


Een krachtige samenkomst, concrete stappen en een roep tot actie!

18 december 2023

 

Begin november 2023, in het hart van Amsterdam, ontvouwde zich een bijzondere
bijeenkomst georganiseerd door het Diaspora Instituut Nederland (DIN). De avond
groeide uit tot een krachtige samenkomst van individuen met een gedeelde passie
voor de vooruitgang van Suriname.
Op 13 november 2023 zette DIN het dialoog voort, zowel fysiek als online. Voorzitter
John Brewster presenteerde de vorderingen aan een actieve groep online
deelnemers en aanwezigen in Amsterdam Zuidoost. De avond bood een podium voor
een waardevolle ontmoeting tussen de gemeenschap en het nieuwe DIN-bestuur. De
betrokkenheid van de aanwezigen sprak boekdelen.


Vertegenwoordigers uit Suriname, waaronder minister Albert Ramdin van BIBIS, de
directeur van het Diaspora Instituut Suriname, dhr. Edgar Armaketo,
vertegenwoordiger van het Kabinet van de President, dhr. Shiraz Boedhoe en
schooldirecteuren, spraken over mogelijke verdere samenwerkingen.
De focus lag op de recente ontwikkelingen en het veelbelovende pilotproject, waarin
scholen in Nederland counterpartner zijn voor scholen in Suriname, om zo
gezamenlijk te komen tot ontwikkeling en de scholen in Suriname naar een hoger
niveau te brengen.


Tijdens de bijeenkomst presenteerde Marco Schaap, een sleutelfiguur van het
domein onderwijs binnen DIN, een inspirerende presentatie met betrekking tot het
pilotproject van DIN. Waarbij Marco en college Eric Buchner het initiatief hebben
genomen om daad bij het woord te voegen en in oktober een bezoek hebben
gebracht aan Suriname en de counterpartner. Waar is gewerkt aan de samenwerking
tussen de Hogeschool Viaa en het Christelijk Instituut Pedagogisch Onderwijs (CPI)
in Suriname.
Zijn presentatie benadrukte het belang van gelijkwaardige samenwerking, waarbij het
niet draait om het bieden van hulp, maar om gezamenlijke inspanningen voor
ontwikkeling. Deze boodschap werd krachtig ondersteund door Minister BIBIS, die
het belang van haalbare doelen voor duurzame groei benadrukte.

Minister Albert Ramdin van BIBIS, die online aanwezig was ondanks zijn drukke agenda, sprak over
mogelijke vormen van samenwerking en beantwoordde vragen van de toehoorders.
Een cruciaal aspect van deze bijeenkomst was de aankondiging van een concreet
project: het verzenden van een container met essentiële benodigdheden, zoals
laptops, computers en schoolmeubilair, naar Suriname. Hoewel het doel is om
duurzame oplossingen te vinden, is er op dit moment behoefte aan acute
ondersteuning. DIN coördineert deze inspanning in samenwerking met sponsoren en
partners in Suriname. Echter, om duurzaamheid te waarborgen, is actieve participatie
vanuit de diaspora essentieel.


DIN kan terugkijken op een geslaagde bijeenkomst waarbij de oproep duidelijk is, om
samen te werken voor Suriname. Het belang werd benadrukt voor het delen van ieder
zijn eigen expertise op eigen manier en de oproep om het pilotproject te
ondersteunen en te begeleiden.

Ook de aankondiging van de bijeenkomst op 21
december te Suriname “Seminar 2.0”, waarin bouwstenen uit het seminar 1.0 worden
besproken om tot een diasporabeleid te komen.

Het Suriname Home Coming Summit staat gepland voor augustus 2024, waarbij alle aanwezigen worden uitgenodigd en allen uit de diaspora. Thema zal zijn ‘Giving Back’. U bent allen van
harte uitgenodigd bij de komende bijeenkomsten!


Doe mee!  Deel jouw expertise en bouw mee aan Suriname's Toekomst!


We doen een dringende oproep aan iedereen die actief wil deelnemen en zijn of haar
expertise wil delen. Met hart voor Suriname, dat tijdens de bijeenkomst zo duidelijk
naar voren kwam, vormt de basis van waaruit we werken. Er is nog zoveel te doen, en
met ieders unieke bijdrage kunnen we samenwerken voor een beter Suriname.
Iedereen wordt aangemoedigd om op zijn of haar eigen manier deel te nemen en bij
te dragen.

 

Diaspora Instituut Nederland


Meer info: info@diasporainstituutnederland.nl

 


UITNODIGING & REGISTRATIE SEMINAIR 2.0


Na het succes van het Diaspora Seminar 1.0 staat Suriname aan de vooravond van het Diaspora Seminar 2.0 op donderdag 21 december 2023.

Locatie : Gebouw Diaspora Instituut Suriname (DIS)

Mr. F.H.R. Lim A Po straat 25, Paramaribo

 

De TABTO Group N.V., het Diaspora Instituut Nederland (DIN) en het Diaspora Instituut Suriname (DIS) slaan hiermee wederom de handen in elkaar om samen met Surinamers lokaal als Surinamers in diaspora hun gedachten te laten gaan over de diepgaande ontwikkeling van het land. Het seminar zal de Srananman, of die zich nou in Suriname bevindt of elders ter wereld, fysiek en online tot een moeten verbinden.

Wij nodigen u van harte uit voor het Diaspora Seminar 2.0

Namens DIN, DIS & TABTO Group

Registratie op:


Persbericht Kenniskring (Suriname)

Diasporabeleid in de spotlight: Lezing met paneldiscussie over diasporabeleid in Suriname

 

De Studierichting Geschiedenis van de Faculteit der Humaniora van de AdeKUS organiseert in
samenwerking met Kenniskring Suriname en het NAS op dinsdag 19 december een lezing met
paneldiscussie over het diasporabeleid van Suriname.
De inleiding wordt verzorgd door Professor Ruben Gowricharn met als titel Aanzet voor een te voeren diasporabeleid in Suriname.

Datum: dinsdag 19 december om 19.30 u
Plaats: Nationaal Archief Suriname (NAS)
De inloop begint om 19.00 u.

Na de inleiding wordt er een paneldiscussie gehouden met als panelleden Ruben Gowricharn,
Professor Jack Menke, Maurits S. Hassankhan , Wim Bakker en Ranu Ramautar
Er wordt voldoende ruimte geboden voor discussie tussen de Panelleden, de inleider en het
publiek.

 

Samenvatting van de lezing


Volgens de inleider heeft de relatie tussen diaspora en ontwikkeling zich spontaan ontwikkeld.
Emigranten die nog enige band onderhielden met hun voormalige thuisland maakten geld over en
konden specifieke regio’s, etnische groepen en families op die manier ondersteunen. Dat bleek een
aantrekkelijke bron te zijn voor overheden die dankzij deze overmakingen hun deviezenpositie
konden versterken. De diaspora gemeenschappen bleken ook een bron te zijn van kennis, politieke
invloed, militaire kracht en sociale waarden. Sinds deze inzichten doorbraken in de internationale
betrekkingen hebben de meeste landen een poging gedaan om de hulpbronnen in de
diasporagemeenschappen aan te boren. De resultaten zijn verdeeld. Sommige landen hebben zeer
goede resultaten geboekt (India Bangladesh, Algerije, Turkije, Kaapverdië bijvoorbeeld) en weer
andere zijn volstrekt hulpeloos in het voeren van een diasporabeleid.
Deze lezing heeft betrekking op de laatste categorie landen en heeft als centrale vraag:
Aan welke randvoorwaarden moet een land voldoen wil zij de hulpbronnen in de diasporagemeenschap
mobiliseren? Opgemerkt wordt dat de randvoorwaarden ook afhankelijk zijn van de politieke en
culturele eenheid van de diasporagemeenschap. Dat maakt elke diasporabeleid specifiek.
De lezing met discussie is heel relevant voor de overheid, politici, wetenschappers, vakbeweging
bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en het grotere publiek.


De toegang is gratis, maar van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage verwacht.
Namens de organisatie,
Maurits S. Hassankhan
Opleidingscoördinator Masteropleiding geschiedenis


Diaspora seminar op donderdag 21 december

14 december 2023

 

Het Diaspora Instituut Suriname (DIS) bereidt zich voor op het Diaspora Seminar Wi Na Wan 2.0. Dit seminar vindt op donderdag 21 december aanstaande plaats in samenwerking met het Diaspora Instituut Nederland (DIN) en de TABTO Group N.V.

 

DIS-directeur Marciano Armaketo legt vooral de nadruk op de eenheid en bijdrage van de Surinamers lokaal en de Surinaamse diaspora om Suriname verder tot ontwikkeling te brengen. Het DIS is door de regering in het leven geroepen met het doel het diasporagebeuren beter te organiseren.

De kerntaken zijn het verbinden van de Surinaamse diaspora, haar faciliteren en dienen. Het instituut moet volgens directeur Armaketo ervoor zorgen dat er een diasporabeleid komt. Hij zegt dat er samen met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) wordt gewerkt aan een duurzaam diaspora beleidsplan, met daaraan gekoppeld een vijfjaren actieplan.

 

De DIS-directeur zegt dat er heel veel werk aan de winkel is. Deze conclusie werd al na het eerste seminar getrokken. “De diaspora heeft getoond bereid te zijn om Suriname gezamenlijk met de Surinamers verder te ontwikkelen.”

 

Het thema “Wi Na Wan” is volgens directeur Armaketo dan ook bewust gekozen. “Het drukt de eenheid van Surinamers uit. We moeten ons een voelen om te werken aan de ontwikkeling van het land. Alleen op die manier kunnen we tonen dat wij daadwerkelijk de ontwikkeling van het land ter hand willen nemen”, legt de functionaris uit.

Hij zegt dat de voorbereidingen vanuit het DIS gestaag lopen. Op donderdag 14 december is er een instructiedag met de TABTO Group. Directeur Armaketo is daarnaast constant in contact met DIN-voorzitter John Brewster. “We doen er alles aan om een goed seminar te organiseren”, voegt Armaketo eraan toe.

 

Het DIS heeft meer een faciliterende rol. Het instituut valt onder het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), dat de locatie voor het seminar ter beschikking stelt. Zowel de TABTO Group als het DIN juicht deze inbreng van het DIS toe.

 

Directeur Armaketo toont zich andersom ingenomen met de ondersteuning van de TABTO Group. Hij zegt dat alle drie partners een goede verstandhouding hebben, en spreekt daarnaast de hoop uit dat andere Surinaamse organisaties het voorbeeld van de TABTO Group volgen om een bijdrage te leveren aan het diasporagebeuren.

In de komende periode zal het DIS werken aan zijn website. De pagina biedt personen en organisaties de mogelijkheid om zich te registreren en aan te geven welke bijdrage zij willen leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Het ligt in de bedoeling om met het upgraden van de website professioneler aan dataverzameling te doen.

 

Terwijl het DIS hiermee bezig is, kijkt de organisatie alvast uit naar de resultaten van het aanstaande seminar. Armaketo spreekt de hoop uit dat er een concreet actieplan hieruit zal voortvloeien. “Wij willen met elke partner, elke Surinamer en elke diaspora ideeën uitwisselen. Wij moeten het beste uitkiezen en tot actie overgaan.”

 

Bron: Waterkant , 14 december 2023


Het Diaspora Seminar 2.0, het tweede diasporaseminar dat dit jaar gehouden wordt, zal moeten resulteren in concrete praktische plannen.

8 december 2023


TABTO Group en diaspora-instituten in startblokken voor Diaspora Seminar 2.0

6 december 2023


John Brewster keynote spreker tijdens KK jaarafsluiting, Den Haag.

1 december 2023

 

 

Kenniskring Nederland-Suriname en Kenniskring Suriname hebben op 1 december een gezamenlijke jaarafsluiting gehouden. Keynote speaker was de heer John Brewster, voorzitter van het Diaspora Instituut Nederland (DIN). Kenmerkend voor een Kenniskring bijeenkomst is dat een inhoudelijk thema door een of meerdere deskundigen wordt belicht. Vervolgens wordt met de aanwezigen een dialoog gevoerd teneinde kennisdeling en kennisverspreiding te faciliteren. Tot slot is er gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en drankje. Het thema van de gezamenlijke Kenniskringbijeenkomst was “Niet praten maar doen”.


Jaarafsluiting


De gezamenlijk bijeenkomst in Den Haag (Ons Huis) had het karakter van een jaarafsluiting waarbij verschillende sprekers kort stilstonden bij een bewogen jaar voor de Surinaamse diaspora. De heer Brewster benoemde enkele ambities na de doorstart van het DIN. Daartoe is in augustus een gezamenlijke conferentie in Suriname georganiseerd. De concrete acties variëren van het in kaart brengen van de vele goede initiatieven die ontwikkeld zijn tot en met het opzetten van “één loket” voor alle vragen aan- en van de diaspora. Voorgesteld is om op het Surinaams consulaat een entiteit in te richten die bijvoorbeeld de telefoon opneemt met: “u spreekt met Suriname, waar kunnen wij u mee van dienst zijn?”. 


De heer Brewster gaf voorts aan dat op jaarbasis enkele duizenden personen uit de diaspora naar Suriname gaan. Dat tijdelijke verblijf kan gecombineerd worden met "giving back”. Te denken valt aan een hands-on benadering door bijvoorbeeld een speelplaats op te knappen, een school(lokaal) te schilderen tot en met workshops over een thema waar dringend meer kennis over nodig is. Uitgangspunt van het DIN blijft: “wij doen dingen waar in Suriname behoefte aan is”. Tot slot benadrukte de heer Brewster dat wij als diaspora alleen succesvol zullen zijn als wij tegelijk werken aan diaspora-diplomatie; de diaspora woont, werkt en betaalt belastingen In Nederland. Wij kunnen dus niet met onze rug naar deze samenleving staan maar juist actief van onze netwerken gebruik moeten maken om praktische oplossingen te zoeken voor vraagstukken in Suriname. Alleen dan zal het lukken inhoud te geven aan de wens van regering Santokhi/Brunswijk om Suriname met 1 miljoen Surinamers te ontwikkelen.


De heer Farid Habib van Vriendengroep Himmat heeft met een concreet voorbeeld toegelicht hoe je op een heel laagdrempelige manier aan ondersteuning van kwetsbare mensen in Suriname kunt werken. De Vriendengroep brengt jaarlijks op eigen kosten een container met rolstoelen, rollators, loopkrukken, sportspullen en andere artikelen waar dringend behoefte aan is. In 2024 wordt de 27e container met hulpgoederen gebracht. Vriendengroep Himmat werkt samen met een Surinaamse counterpart St. OHM; zij brengen o.a. de hulpverzoeken in kaart en faciliteren bij alle inklaringsformaliteiten.


Robby Makka van Kenniskring Nederland-Suriname en het Platform Surinaamse Diaspora blikte in zijn presentatie terug op de vele initiatieven die door een twintigtal diaspora organisaties zijn uitgevoerd. Op een recent gehouden bijeenkomst zijn vijf thema’s in kaart gebracht waar deze samenwerkende organisaties in het komende jaar hun aandacht op zullen richten.


Mairan Sewtahal, gemeenteraadslid voor de PvdA stond stil bij de toenemende polarisatie tussen groepen in de stad maar ook tussen de verschillende etnische groepen binnen de Surinaamse diaspora. Hij heeft concreet met het DIN afgesproken een bijeenkomst te organiseren om de verschillende groepen bij elkaar te brengen en daarbij zich vooral op de jonge generatie te richten.

Uitreiking award
De Surinaamse inbreng aan de gezamenlijke jaarafsluiting is geleverd door de heer Bhagwan Gangaram Panday. Hoewel hij vele 'petten’ op heeft, sprak hij de toehoorders toe in zijn hoedanigheid als voorzitter van Kenniskring Suriname. De heer Gangaram Panday wees de aanwezigen op een aantal valkuilen als het gaat om initiatieven van de diaspora. Voor het sewa-werk dat hij al enkele decennia verricht heeft de heer Gangaram Panday een award gekregen.  Dit is door de voorzitter van Kenniskring Nederland in het kader van 150 jaar Hindostaanse immigratie uitgereikt.
De moderator gaf de sleutelpersonen uit de diaspora gemeenschap mee om na te denken over een strategie hoe de Surinaamse regering zich moet gaan verhouden tot het komende kabinet Wilders-1. Een meer zakelijke op gelijke voet gestoelde vorm van diplomatie zal de komende jaren hard nodig zijn, was de verwachting van de deelnemers van deze Kenniskring bijeenkomst.

  ✒  Stanley Ramkhelawan (namens Kenniskring Nederland-Suriname)

 

Van l-r:  Robby Makka (vz KK), Pierre Lachman (ondernemer Party Centrum Ons Huis), Bhagwan Gangaram Panday (sewa-werker en ondernemer) Ranjan Akloe (secr. KK).


Bericht van DI, Suriname 

21 nov 2023

 

Op donderdag 16 november j.l. heeft er een informele bespreking plaatsgevonden tussen de DIN Coördinator voor Mulo Wageningen, de vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en de Directeur van het Diaspora Instituut Suriname (DI), respectievelijk Mw. Anita Sewsahai-Hanoeman, dhr. Olton van Genderen en dhr. Marciano Edgar Armaketo.

De rode draad van het onderhoud was de adoptie van Mulo Wageningen (district Nickerie) door het Diaspora Instituut Nederland (DIN). Mw. Sewsahai-Hanoeman heeft op vrijdag 10 november j.l. een bezoek gebracht aan Mulo Wageningen waar zij een vruchtbaar onderhoud had met de schooldirecteur. Ook heeft zij een rondleiding op de school gekregen.

Het voornemen is om op zeer kort termijn met de eerste fase van het project, n.l. het opfraaien van de fysieke leeromgeving van de school van start te gaan. Het betreft in deze de kleine renovatiewerkzaamheden op voornoemde school, als ook de maaiwerkzaamheden op het schoolterrein. De schooldirecteur heeft reeds de behoefte matrix en kostenraming gepresenteerd.

Mw. Sewsahai-Hanoeman heeft benadrukt dat zij samen met DIN hard zullen werken om de school een helpende hand te bieden. Daarbij heeft zij ook de steun van de Surinaamse overheidsinstanties (MinOWC en DI -Ministerie BIBIS) nodig.

De heren Van Genderen en Armaketo hebben hun gehele bereidwilligheid getoond om het project succesvol uit te voeren.


Geslaagde bijeenkomst DIN in Amsterdam

 

Op 13 november 2023 heeft DIN een lijfelijke en ook online bijeenkomst gehad waarbij  de stand van zaken van DIN kenbaar is gemaakt door voorzitter John Brewster middels een presentatie. 

Ruim 25 personen hadden zich  online aangemeld en hebben zo ook hun bijdragen geleverd.

In Amsterdam Zuidoost, waar de bijeenkomst plaatsvond, hadden ook ruim 25 personen de moeite genomen lijfelijk aanwezig te zijn en hun vragen te stellen. De bijdragen uit Suriname betrof onder meer vanuit de schooldirecteuren.

De directeur van het Diaspora Instituut Suriname, dhr. Edgar Armaketo en een vertegenwoordiger vanuit het Kabinet van de President, dhr. Shiraz Boedhoe hebben ook gesproken over samenwerking.

De heren Marco Schaap en Erik Buchner van Hogeschool Viaa, die recentelijk een bezoek hebben gebracht aan Suriname hebben een presentatie gegeven over de situatie van CPI en hoe er verder samen gewerkt kan worden.

De minister van BIBIS, dhr. Albert Ramdin die tijd vrij had gemaakt in zijn drukke agenda en ook net was geland op de luchthaven van Zanderij, sprak de aanwezigen toe hoe er samengewerkt kan worden. Toehoorders hebben vragen gesteld.

DIN mag terugkijken op een geslaagde bijeenkomst in Amsterdam waarbij er ook een oproep is gedaan aan de diaspora samen te werken om zo Suriname verder te helpen, want DIN kan het niet alleen.

Een fotoreportage van de bijeenkomst ziet u hieronder.Enkele foto's van de interne bijeenkomst van 3 november 2023

DIN heeft samen met de domeinen een goede bijeenkomst gehad op 3 november.
Met de nodige feedback van nieuwe leden die de activiteiten van DIN volgen zullen er meer acties volgen.

Directeur Armaketo van DI die ook online aanwezig was heeft aangegeven dat beide instituten regelmatig hun updates kunnen delen.


De gang van zaken van de volgende onderwerpen zijn ter sprake geweest:
Onderwijs mbt Surinaamse adoptiescholen, op handen zijnde Diaspora Seminair 2.0, Homecoming Event 2024, etc.

Het bestuur kijkt nu uit naar de volgende bijeenkomst op 13 november waar een ieder welkom is om hun bijdragen aan Suriname te kenbaar te maken en acties te nemen.


Uitnodiging bijeenkomst 13 november 

2 november 2023

 

 

Deze uitnodiging van 13 november met klikbare registratie Zoomlink is voor iedereen die een bijdrage wenst te leveren aan Suriname en de betrekkingen met Nederland wilt versterken.

Uw deelname kunt u kenbaar maken via info@diasporainstituutnederland.nl


Uitnodiging 3 november en Oproep

1 november 2023

 

Deze uitnodiging met klikbare Zoomlink is voor de leden van de domeinen Onderwijs, Industrialisatie en Capacity Building.


Wilt u ook een bijdrage leveren, dan bent u uitgenodigd te voegen bij de domeinen en is deze uitnodiging van 3 november ook voor u.


Uw deelname kunt u kenbaar maken via info@diasporainstituutnederland.nl


DIN & DI

30 oktober 2023

 

 

Met  het oog op de verdere bijdragen en activiteiten van DIN en partners is een goede afstemming gewenst met de regering van Suriname. Vandaag heeft DIN een zoom overleg gehad met dhr. Edgar Armaketo, directeur van het Diaspora Instituut Suriname ( DI ).

DIN en DI werken verder aan de communicatie enerzijds en de te leveren bijdragen aan Suriname. 


UITNODIGING

 

Deze uitnodiging is voor alle leden van de domeinen ONDERWIJS, INDUSTRIALISATIE en CAPACITY BUILDING van DIN.

Graag aanmelden via: info@diasporainstituutnederland.nl


VACATURE

27 oktober 2023

 

 

De Project executing unit van de Foreign Investment and Export Promotion Program bij BIBIS, Paramaribo, is dringend op zoek naar een Financial Specialist.

Uw CV kunt u e-mailen naar : peu-procurement@sita.sr


Twee Diaspora bijeenkomsten 

24 oktober 2023

 

 

U kunt zich aanmelden via: info@diasporainstituutnederland.nl voor de bijeenkomsten van 3 november en 13 november 2023 welke plaatsvinden in Amsterdam en online.

 


De volgende Diaspora Seminair in Suriname is op 21 december 2023. Noteer het in uw agenda.


Leden Domein Onderwijs van DIN op bezoek in Suriname 

5 oktober 2023

Dhr. Marco Schaap van de Hogeschool Viaa (Nederland) en collega onderwijskundige Erik Buchner die momenteel in Suriname vertoeven, hebben een vruchtbare ontmoeting gehad met de besturen van Sticon en het CPI.
Er wordt gewerkt naar een intentieverklaring tussen de Hogeschool Viaa en het CPI voor de upgrade van MBO naar HBO en professionalisering van personeel.

Tevens zijn ze op bezoek geweest bij de heer Armaketo van DIS op het Ministerie van BIBIS en hem geïnformeerd over de resultaten die geboekt zijn.
Dhr. Armaketo is zeer positief met de samenwerking.


Save the Date: 21 december 2023

 


Persbericht Aftrap Diasporaproject

5 oktober 2023


Vertegenwoordigers van TABTO brengen een bezoek aan DIS

5 oktober 2023

 

Vertegenwoordigers van TABTO, de medeorganisator van de Diaspora Seminar van 21 augustus 2023 te Paramaribo hebben, mede namens DIN, een bezoek gebracht aan Diaspora Instituut Suriname. Er is goed van gedachten gewisseld over de seminar.

Het bericht uit Suriname van TABTO:  "Vandaag zijn wij bij dhr. Armaketo van DIS op bezoek geweest, namens DIN, ter overhandiging van een ingelijste dankzegging voor hun support om het Diaspora Seminar tot een succes te maken. Enkele take aways:
Dhr. Armaketo  geeft aan dat het seminar een succes was. Tijdens meetings van de steering commissie wordt er tot vandaag nog verwezen naar input uit het seminar. Ook in het buitenland wordt hij er over aangesproken.

DIN en Tabto kunnen rekenen op volledige steun van DIS. In het verlengde is afgesproken dat de locatie van DIS ingezet kan worden voor bijvoorbeeld onderdelen van het event van 21 december a.s.  Ook het Home Coming Summit van volgend jaar geniet zijn volle ondersteuning.

De mentimeter heeft hij ook ingevuld en vindt het super dat de input van mensen middels een enquête heeft geleidt tot input van de bouwstenen en input waar next event over moet gaan.

Al hetgeen besproken koppelt hij terug met de Minister van BIBIS en Kabinet van de President.

Al met al een prettig gesprek en we houden contact''

 

Een bericht van TABTO, de partner van DIN in Suriname. 

 

 


Persbericht van Diaspora Instituut Suriname (DI)

3 oktober 2023


Een kortverslag van het Seminar: Wi Na Wang 1.0

Publicatie datum  20 sept 2023

 

U kunt het verslag hieronder downloaden:

PP Versie WI NA WAN Seminar Ok
PDF – 1,3 MB

V A C A T U R E S

SITA heeft per 1 oktober 2023 de onderstaande vacatures beschikbaar:

 

Interesse? Stuur dan, binnen 14 dagen, een e-mail met uw motivatiebrief en CV naar team@sita.sr.

Het Suriname Investment and Trade Agency (SITA) is in November 2021 bij Staatsbesluit no. 153 ingesteld, als onafhankelijk staatsorgaan dat opereert onder het mandaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking

SITA’s doelstelling is om buitenlandse directe investeringen (FDI) aan te trekken voor Suriname en te fungeren als de One-Stop-Shop voor buitenlandse investeerders. Tevens heeft SITA als doel, om de Surinaamse export te promoten, d.m.v. het bewerkstelligen van internationale commerciële banden voor lokale bedrijven alsook voor de internationale investeerders in de export van hun producten uit Suriname.

SITA, is een jonge, dynamische organisatie met grote ambities, lokaal en internationaal.

Check www.sita.sr


Online enquête voor Surinaamse Diaspora gemeenschappen

Publicatiedatum: 28 augustus 2023

 

Beste Diaspora leden, vrienden, collega's, Surinamers buiten Suriname,
Er wordt vanuit het IOM-UN (ism met de Surinaamse Overheid) gewerkt aan de Diaspora Engagement Policy en een 5-jaar actieplan. Onderstaand is een link van een kort enquêteonderzoek. We zouden uw input en medewerking bijzonder op prijs.

 

Dit vragenlijst is bestemd voor:

 • Al degenen die geboren zijn in Suriname EN nu buiten Suriname wonen, of;
 • Al degenen die buiten Suriname geboren zijn EN die zich identificeren als Surinamers op basis van hun nationale erfgoed of cultuur (door Surinaamse afkomst).

 

 

Data bescherming en management:
Wij wensen u te informeren dat u ten behoeve van dit enquête onderzoek niet verplicht bent om enige informatie te verschaffen met betrekking tot uw identiteit. Uw antwoorden zullen confidentieel zijn voor alle partners. Uw individuele antwoord zal verwerkt worden als een groepsformaat in de finale analyse rapport. Dit betekent dat er geen persoonlijke informatie zullen worden gebruikt. Als laatst, de meeste van de vragen zijn vrijwillig, u mag die overslaan indien u niet wenst te antwoorden.

Bij voorbaat dank voor het invullen.

 


Beste mensen met hart voor Suriname en Nederland, 

Uw input is gewenst. Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze enquête formulier in te vullen?

Zo levert u ook een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van 🇸🇷 en 🇳🇱. 

Dank u! 

Publicatie datum 23 augustus 2023Verscheidene mediahuizen en -kanalen hebben aandacht besteed aan de Nationale DIASPORA Seminar van 21 augustus 2023.

Zie ook de tab LINKSPresident Santokhi: “Diasporabeleid is niet mislukt”

22 augustus 2023

 

Het Diaspora Instituut Nederland (DIN) heeft zijn eerste “Wi Na Wan” diasporaseminar in Suriname achter de rug. De bijeenkomst vond plaats op maandag 21 augustus in Mingle, in de International Mall of Suriname. Daar gaf president Chan Santokhi de openingsrede. Hij verklaarde dat het DIN in juni 2023 opnieuw is geïnstalleerd om een betere tweede helft van het regeerbeleid te realiseren.

Het staatshoofd riep de diaspora op tot meer saamhorigheid, samenwerking en bundeling van krachten binnen en tussen de Nederlandse en Surinaamse samenleving. Hij erkent dat er deskundigheid en middelen nodig zijn om de bijdrage van de diaspora goed op te bouwen. Daarnaast spelen ook vraagstukken op het gebied van bankwezen, belastingen, juridische zaken en naleving een rol.


De inzet van de diaspora voor de ontwikkeling van Suriname is volgens president Santokhi noodzakelijk. Santokhi blijft dan ook vasthouden aan het diasporabeleid en diasporakapitaal. “Laat men niet zeggen dat diasporakapitaal mislukt is”, aldus Santokhi, die benadrukte dat ook het diasporabeleid niet is mislukt. Hij wees op het bestaan van het Diaspora Fonds en Kapitaal, onder leiding van Robby Makka.

“Het diasporaverhaal om met 1 miljoen mensen Suriname te ontwikkelen, is geen onzinverhaal, noch een sprookje”, zegt de president. Hij noemt de International Mall of Suriname “een duidelijk voorbeeld van diaspora-ondernemerschap” en verklaart dat er nog meer bedrijven in dit kader zullen komen aan de Ringweg.

 

 

 

Bron: SRHerald.com 22 augustus 2023


President Santokhi onderstreept inbreng diaspora in nationale ontwikkeling

 

President Chandrikapersad Santokhi onderstreept de inbreng van Surinaamse diaspora in de ontwikkeling van het land. Het staatshoofd viel op maandag 21 augustus de eer te beurt om het “Wi Na Wan” diasporaseminar te openen. Het betrof een activiteit van het Diaspora Instituut Nederland (DIN) in samenwerking met de Tabto Group NV. President Santokhi deed in Mingle in de International Mall of Suriname (IMS) een oproep aan de Surinaamse diaspora tot samenbinding, samenwerking en samenbundeling binnen de Nederlandse en Surinaamse samenleving. 

Het staatshoofd benadrukte dat het diasporabeleid nog steeds overeind staat. Hij wees erop dat er naast het DIN ook nog het platform Surinaamse diaspora met multicultureel kader bestaat alsook het Diaspora Fonds en Kapitaal. Daarnaast zijn in Nederland en in Suriname diverse formele en informele diaspora organisaties actief. President Santokhi stelt dat diasporabeleid levensvatbaar is en vruchten afwerpt. Hij voegt eraan toe dat diasporakapitaal ook niet mislukt is. “Om de diaspora-inbreng goed te kunnen opbouwen, heb je deskundigheid en middelen nodig. Er zijn veel vraagstukken hieraan verbonden zoals bancaire, fiscale, juridische, ambtelijke en compliance”, aldus het staatshoofd.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) legde in een videoboodschap de nadruk op de bijdrage die de Surinaamse diaspora wereldwijd kan leveren aan de ontwikkeling van het land. Hij noemde onder meer de financieel-economische hervorming én de sociaaleconomische en maatschappelijke ontwikkeling. De kernpunten in het diasporabeleid zijn volgens de bewindsman het bevorderen van expertise en kennis, stimuleren van handel en investeringen alsook het verstevigen van de culturele en historische banden tussen Suriname en landen waar Surinamers zich hebben gevestigd.

De bedoeling van het seminar is om het vertrouwen tussen de Surinaamse diaspora en de lokale Surinaamse samenleving te verbeteren. Het DIN heeft de Tabto Group NV als private organisatie benaderd mede omdat het de bedoeling is om ook het bedrijfsleven te betrekken in het ontwikkelen van een diasporabeleid, de zogenaamde diaspora engagement policy. DIN-voorzitter John Brewster verduidelijkte dat de organisatie niet beslist over diasporakapitaal, maar zich inzet om kennis, kunde en expertise te bundelen, organiseren en structureren. De aanwezigen en live streamvolgers hadden de gelegenheid in debat te gaan met een panel bestaande uit Percy Clenem, Jennifer Geerlings-Simons, Karl Eckhorst, Gerold Sewcharan, Sherida Mormon en Robert Vishnudatt.

 


Toespraak van Zijne Excellentie Chandrikapersad Santokhi tijdens de Nationale Diaspora Seminar ¨Wi Na Wan¨

 

Link Facebook Chan Santokhi


🇸🇷🇳🇱

Het wederzijdse respect moet er zijn

🗓 22 augustus 2023

Naar aanleiding van het gehouden Nationale Diaspora Seminar 'Wi Na Wan' op 21 augustus j.l., schrijft president Chandrikapersad Santokhi  het volgende op zijn persoonlijke Facebook pagina:

"Diasporakapitaal is meer dan geld alleen; het is kenniskapitaal, het uitwisselen van expertise en vooral ook de liefde die wij voor elkaar delen. Helaas wordt de nadruk vaak gelegd op waar het geld is? Om samen te kapitaliseren, is het vooral belangrijk dat wij de verkeerde percepties wegnemen. Het wederzijdse respect moet er zijn. Dit zijn enkele aspecten die ik heb benadrukt bij de opening van het Nationaal Diaspora Seminar ‘Wi Na Wan’ op maandag 21 augustus 2023."

"Ik geloof er nog steeds in dat we met de Surinamers hier te lande en in Nederland en elders, samen 1 miljoen Surinamers, onze mooie natie kunnen ontwikkelen en laten bloeien. Het seminar is een initiatief geweest van het Diaspora Instituut Nederland in samenwerking met diverse lokale en diasporaondernemers en stakeholders".

Link Facebook Chan Santokhi


Een bijdrage van Lachman Soedamah (advocaat vreemdelingenrecht ) op een artikel omtrent de Diaspora

Overgenomen uit Starnieuws d.d. 20 augustus 2023: 

Betrokkenheid diaspora versterken

 

 

In Starnieuws verscheen op donderdag 17 augustus 2023 een artikel onder de kop 'Diaspora wil kennis en kunde inzetten voor Suriname'. Door een strategie gebaseerd op zachte diplomatie, doet het Diaspora Instituut Nederland (DIN) er alles aan om synergie te creëren tussen diverse instanties, met als doel gezamenlijk Suriname te dienen. Personen met een sterke band met Suriname kunnen van onschatbare waarde zijn voor zijn ontwikkeling. Het recente pleidooi van president Chandrikapersad Santokhi om de ontwikkeling van het land te stimuleren met de steun van meer dan één miljoen Surinamers, inclusief degenen in de diaspora, wordt van harte omarmd door het instituut. Het DIN streeft ernaar alle opgebouwde kennis, vaardigheden en netwerken in de diaspora te bundelen en in te zetten voor het welzijn van Suriname.

Voor Surinaamse Nederlanders die via geboorte of afstamming verbonden zijn met Suriname, kan het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit naast het Nederlanderschap de bestaande banden al versterken. De betrokkenheid van de diaspora bij de ontwikkeling van Suriname kan hiermee worden vergroot. Volgens de Surinaamse Wet op Nationaliteit en Ingezetenschap kan de regering uitzonderingscategorieën bepalen wanneer het opleggen van de afstandsverplichting onredelijk is. Het samenspel tussen de Surinaamse en Nederlandse nationaliteitswetgeving kan resulteren in dubbele nationaliteit bij het verkrijgen van het Surinaamse staatsburgerschap, met name voor de eerste generatie Surinaamse Nederlanders en de tweede generatie, indien zij vijf jaar vóór hun 18e levensjaar in Suriname hebben gewoond. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door juridische uitspraken van de Hoge Raad, 26 juni 2015 ECLI:NL:HR:2015:1749 en Rechtbank Den Haag ECLI:NL:RBDHA:2015:11708.

 

Lees hier het volledige artikel 


YouTube link van CDS om de Nationale DIASPORA Seminar Wi Na Wan te volgen.

Maandag 21 augustus 2023, aanvang 23.00u NL tijd.

Uw (participatie) vragen kunt u stellen via whattsapp:  +597 7410090

 

 

Maximum aantal deelnemers is bereikt.

Registratie is gesloten.

 


Debat over Leiderschap in Suriname met een inleiding door John Brewster

Publicatie datum 20 augustus 2023

 

 

 

 

De organisatie
Passie voor Suriname heeft een debat gehouden over 'Leiderschap naar Duurzame Ontwikkeling'. Het volk hoort juiste leiders te kiezen.

"Drs. John Brewster van het Diaspora Instituut Nederland  stelde dat er "transformationeel leiderschap" nodig is. Suriname zit in een transitie, in de startblokken om van een plantage economie naar een wereldeconomie te gaan. Daarvoor is er andersoortig leiderschap nodig. Er moet niet meer "gewerkt worden aan het verbeteren van de kaars maar er is een gloeilamp nodig." Deze leider zal radicaal en doelgericht zijn door bijvoorbeeld te eisen en werk van te maken dat rond 2050, 80 procent van de Surinamers tenminste een HBO hebben.

Het volk dat uiteindelijk de leiders in het zadel helpt is ook aan gedragsverandering toe. "Het is niet de schuld van Bouta, het is niet de schuld van Chan, het is niet de schuld van Vene… het is jouw schuld," merkt Brewster op. Elke burger kan een goede leider zijn, thuis, in de buurt, op het werk. Dat moet zich nu gaan manifesteren zodat de "transformationele leiders" herkend, erkend en gekozen worden. Brewster: "De meetinstrumenten waarmee leiders tot nu toe gemeten zijn, zijn verouderd. Er zijn nieuwe meetinstrumenten nodig." 

 

Bron: Starnieuws d.d. 20 augustus 2023, 00.01u.

Lees hier het volledige artikel.


Diaspora wil kennis en kunde inzetten voor Suriname 

Publicatiedatum 18 augustus 2023

Lees hier het volledige artikel


Aankondiging Nationaal Diaspora Seminar 

Publicatiedatum 18 augustus 2023


DIN en Tabto Group tellen af naar diaspora seminair

Publicatiedatum 15 augustus 2023DIN voorzitter op werkbezoek in Suriname

Publicatiedatum 15 augustus 2023

 

 

In aanloop naar een betere samenwerking en daden bij het woord voegend is voorzitter John Brewster van DIN (Diaspora Instituut Nederland) afgereisd naar Suriname om zoveel mogelijk instanties bij te betrekken in het proces om Suriname mede te helpen ontwikkelen. Samen met 1 miljoen Surinamers. De diaspora uit Nederland inbegrepen!

 

Na de herstart van DIN op 3 juni 2023 door president Chandrikapersad Santokhi, volgde er een intense periode van: het instellen van DIN-Commissies, ruchtbaarheid geven aan de doelstellingen, het aantrekken van vrijwilligers, stroomlijnen van diverse projecten met contactpersonen in Suriname en nogal wat (online) vergaderen met als hoogtepunt de Online meeting op 20 juli met schooldirecteuren uit Suriname. Zie het verslag 

 

Hieronder een korte samenvatting van de werkbezoeken van de voorzitter van DIN:

 

 •  Een aangename en constructieve werkbezoek aan de Inheemse Kapiteins van diverse dorpen. Namens DIN werd een krutu bijgewoond te Holland Kamp. Onderwerp van gesprek waren: de grondenrechten en de positie van de Inheemsen in de samenleving. Door de voorzitter van DIN is aangegeven om de Inheemsen in de diaspora nauw te betrekken bij de activiteiten van DIN.

 

 • Gesprek met mevrouw Cynthia McLeod en VIDS (Vereniging van dorpshoofden in Suriname)
 • Bezoeken bij president Chandrikapersad Santokhi,
 • Vice-president Ronnie Brunswijk,
 • Minister Albert Ramdin van BIBIS,
 • Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur,
 • De heer Armaketo, directeur van DIS (Diaspora Instituut Suriname). Alle gesprekken zijn als zeer positief ervaren. Tijdens deze ontmoetingen is het belang van DIN nogmaals bevestigd. Afspraken zijn gemaakt over de huisvesting en facilitering van DIN. Over de wijze van beheren en operationaliseren van de huisvesting wordt er door DIN een plan geschreven.
 • Gezamenlijke ontmoeting met de ministers van BIBIS, ROS, MINOWC en OW. DC’s en de schooldirecteuren van de Anne Bakkerschool, AMS, CPI (Christelijk Pedagogisch Instituut), Ishaak school en LO Nijverheidsschool. Uiteindelijk hebben 10 (tien) schooldirecteuren geparticipeerd aan deze vergadering.
 • Diverse interviews bij grote mediahuizen.
 • Gesprek met de heer Armand Zunder over de excuses van koning Willem-Alexander voor het Nederlandse slavernijverleden.
 • Bezoek bij de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan.
 • Gesprekken met Vereniging Surinaams Bedrijfsleven.
 • Gesprekken met de voorzitter van DNA de heer Marinus Bee.
 • Gesprekken met minister Rishma Kuldipsingh van Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie.

 

 

Wat staat er nog op het programma?

 

 • De voorzitter van DIN is door Passie voor Suriname gevraagd om een inleiding te geven over 'Nieuw leiderschap in Suriname'. Dit evenement vindt plaats op 18 augustus 2023 in Courtyard Marriott te Paramaribo.

 

 • Het Nationaal Diaspora Seminar 'Wi Na Wan' op 21 augustus 2023 in Mingle Cocktail Lounge, International Mall te Paramaribo. Doel van dit Seminar is: 'Een partnership tussen lokale Surinamers en Diaspora om bouwstenen aan te dragen voor een nationale integrale Diaspora Engagement Policy. Er hebben zich reeds 200 personen aangemeld.
 • President Santokhi zal het openingswoord doen.

 

Het werkbezoek van de voorzitter van DIN zal verder uitgebouwd worden. Hierbij is de betrokkenheid van alle geledingen van cruciaal belang, zowel in de diaspora als ook in Suriname, want het stimuleren van een opwaartse ontwikkeling in Suriname is het streven van DIN.

 

Voorlichting DIN

 

 

 

 


John Brewster in gesprek met Radio SRS Suriname


🇸🇷🌎| | Dinsdag 15 augustus 2023 in Surinamers Overal...
Drs. John Brewster
Voorzitter diaspora Instituut Nederland
Woonplaats: Nederland - Haarlem
Wil jij onze gast bemoedigen om door te gaan met hetgeen ze doen? Dat kan! Bel naar de studio op 𝟰𝟵𝟬𝟬𝟬𝟬 𝗼𝗳 𝟴𝟵𝟵𝟵𝟭𝟬𝟵.
Surinamers Overal || Volg dit topprogramma van maandag t/m vrijdag van 12.15– 13.00 uur.
𝗦𝗥𝗦 𝗧𝗵𝗲 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻!
#SRS #RadioSRSSuriname #
96.3FM #ThePowerStation
#SurinamersOveral #AlaSeySrananmanDeh


DIN in gesprek met Suriname 

Publicatiedatum 8 augustus 2023

U bent van harte welkom!

Datum: 21 augustus 2023
Tijd: 18.00 - 22.10u
Locatie: Mingle Cocktail Lounge,
International Mall, Ringweg

Registratie: Tabto Group NV
Dr. J.F. Nassylaan 20, Paramaribo
(597) 472961 / (597) 4710090
info@tabtogroup.com
www.tabtogroup.com


Diaspora Engagement Policy cruciaal voor ontwikkeling

Publicatiedatum 8 augustus 2023


To The Point: John Brewster in gesprek

Publicatie datum 8 augustus 2023


"Wij zijn niet voor fresh capital"

Publicatiedatum 7 augustus 2023


Verslag van online meeting 20 juli 2023

 


Uitnodiging ONLINE  Zoommeeting op 20 juli 2023P E R S B E R I C H T

BESTUUR DIN INFORMEERT MINISTER VAN ONDERWIJS DR. HENRY  ORI 

 

 

Den Haag, 15 juni 2023

 

Woensdag 14 juni 2023 heeft het bestuur van het Diaspora Instituut Nederland (DIN) een goed gesprek gehad met de Surinaamse minister van onderwijs Dr. Henry Ori.

Gesproken is over de plannen die DIN heeft ter ondersteuning van het onderwijs in Suriname. De DIN-voorzitter, John Brewster, gaf aan dat DIN op korte termijn een vijftal scholen in Suriname wil adopteren. Het gaat daarbij in eerste instantie om inrichting, materialen en meubilair. DIN richt zich echter ook op de verbetering van het onderwijssysteem door het creëren van een contextrijke leeromgeving. Hierbij wordt gedacht aan het opzetten van een mediatheek, de opzet van een leerlingenvolgsysteem, bijscholing van leerkrachten, vernieuwing van het curriculum en de invoering van nieuwe leersystemen. DIN tracht daarbij de ouderparticipatie te stimuleren. Het moet uiteindelijk gaan om het centraal stellen van de leerling in diens ontwikkeling op school en thuis.

De DIN-voorzitter kondigde aan dat in juli 2023 een grote bijeenkomst over onderwijs zal worden georganiseerd in Nederland. Sponsoren en overige leden van de diasporagemeenschap in Nederland worden daarvoor uitgenodigd. Het doel is de onderwijsmiddelen te kanaliseren en naar Suriname te verzenden. De DIN-voorzitter zal zelf vanaf eind juli tot tweede helft van augustus 2023 in Suriname zijn en zal bij die gelegenheid de geadopteerde scholen bezoeken.

Het onderwijsministerie en DIN hebben afgesproken te komen tot een nauwe samenwerking en regelmatig overleg.

 

Voor nadere informatie:       

John Brewster,

voorzitter – Mobiel +31 6 14104914

info@diasporainstituutnederland.nl

 


Een goed informatief gesprek over de herstart en vooruitzichten van DIN door de voorzitter John Brewster met de heer Ton Tabben van Regio TV.

Publicatiedatum 11 juni 2023

 

 


Persbericht her-installatie DIN op 3 juni 2023

 

 

 

Publicatiedatum 4 juni 2023


Minister Ramdin voert overleg met Diaspora Instituut Nederland

Publicatiedatum: 16 januari 2023

 

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en Surinames ambassadeur in Nederland, Rajendre Khargi, hebben een breedvoerig onderhoud gehad met het Diaspora Instituut Nederland (DIN). Dit gebeurde op zondag 15 januari 2023. Het overleg betrof de urgentie voor samenwerking met het DIN.

Het instituut is in september 2021 door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerd met als doel de Surinaamse diaspora in Nederland op een structurele en georganiseerde wijze een bijdrage te laten leveren aan de ontwikkeling van Suriname, en wel op basis van de behoeften van het land.

Tijdens dit overleg zijn er met voorzitter John Brewster en aanstaand bestuurslid Prakaash Rostam de pijnpunten besproken en is alle ondersteuning en medewerking toegezegd op het gebied van kennis en expertise. Het achterliggende doel is dat er een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van Suriname.

Ambassadeur Khargi is belast met de coördinatie, waarbij er uiterlijk eind februari 2023 een concreet plan klaar moet zijn, inclusief de samenstelling van een nieuw bestuur, identificatie van een beheersbaar aantal projecten en de organisatorische ondersteuning. Van Surinaamse zijde zal er ook een evaluatie plaatsvinden van de operationele activiteiten van het Diaspora Instituut Suriname (DIS).

Minister Ramdin heeft nadruk gelegd op de noodzaak om praktisch en op een concrete manier te werken naar een aantal projecten die een daadwerkelijke verbetering kunnen betekenen voor doelgroepen in Suriname.

 

Communicatie Dienst Suriname CDS

 


 John Brewster aan het woord over de verdere stappen van DIN

Publicatiedatum : 12 september 2022

 

 

 


 

 

Besluit en dank voorgaande bestuur DIN

Publicatiedatum: 22 augustus 2022

 

Zie tab : ARCHIEF

 

 Wat  Diaspora voor DIN betekent:

 

De antropologische betekenis van de term diaspora is de verspreiding of verstrooiing van het volk over verschillende landen.

Het Surinaamse volk heeft zich vanuit vasteland Suriname verspreid naar voornamelijk het Koninkrijk der Nederlanden, de Verenigde Staten van Amerika, en de Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden. In Nederland woont verreweg het grootste deel van de Surinaamse diaspora gemeenschap. Naar schatting omvat de Surinaamse diaspora gemeenschap wereldwijd tussen de 500.000 en 600.000 personen. Dat betekent dat ongeveer 50% van de Surinaamse bevolking buiten de landsgrenzen van de Republiek Suriname domicilie kiest. Het aantal personen met een Surinaamse achtergrond dat in Nederland woonachtig is wordt geschat op een kleine 400.000 personen.

 

De tweede generatie, in Nederland geborenen uit Surinaamse ouders, is overigens nu in omvang groter dan de eerste generatie personen die nog geboren zijn in Suriname.

Het is een uitdaging om de band met Suriname actief te houden. Aangenomen wordt overigens dat nu nog een flink percentage van deze groep (hechte) banden onderhoudt met familie en vrienden in Suriname.

 

Landen als Mexico, Marokko, India, Turkije en Israël onderkennen al decennia het belang van de diaspora gemeenschappen en voeren een duurzaam beleid om de relatie tussen het moederland en de diaspora gemeenschap te bevorderen. Dit ongeacht de politieke kleur van de zittende regering. Ook omliggende Caribische landen onderkennen het nut van een coherent en duurzaam diaspora beleid. Suriname is een Caribisch land, en kan ongetwijfeld leren van de in de regio opgedane inzichten. Stalker (2003) stelt het volgende: ‘ The Caribbean has one of the largest diaspora communities in the world, in proportion to the population’.

Het Caribisch gebied geldt derhalve bij uitstek als een diaspora regio. Met name kunnen landen als Jamaica, Guyana en Trinidad als landen met een omvangrijke Diaspora gemeenschap. De zogeheten largest receiving countries zijn volgens Stalker de Verenigde Staten, Het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

 

De economisch-financiële betekenis van de diaspora economie kan licht worden onderschat. Volgens De Nederlandsche Bank werd wereldwijd door de diaspora gemeenschap in 2008 niet minder dan US 300 miljard overgemaakt aan familieleden in het moederland. De Wereldbank rapporteerde dat het totaal aan diaspora overmakingen in 2019 was gegroeid tot US$ 554 miljard. Voor diaspora overmakingen in 2019 naar Caribische landen komt de Wereldbank uit op een bedrag van US$ 9,5 miljard. Met name Jamaica, Trinidad en ook Guyana blijken volgens de beschikbare studies jaarlijks forse overmakingen te krijgen van de in het buitland woonachtige

landgenoten. De overmakingen naar Suriname worden minimaal geschat op jaarlijks op 200 miljoen euro. Volgens een studie van De Nederlandsche Bank in 2010 is dit een zeer conservatieve schatting waarin slechts is meegenomen de bijdragen die via geldtransactie kantoren worden overgemaakt naar familieleden. Bancaire overmakingen, en contante overdrachten in geld en goederen zijn niet in deze schatting meegenomen. Dat geldt ook voor investeringen in bedrijven of onroerend goed die zich kennelijk aan het zicht onttrekken van De Nederlandsche bank.

Het werkelijke bedrag aan overmakingen door de diaspora moet derhalve op veelvouden van de eerder genoemde 200 miljoen euro worden geschat.